Ràdio Taradell (Torre del Tint 1984) (6)

Equip emissor FM de 20 watts emetent a 102,3 MHz