Associacions de radioaficionats d’Osona

Associacions de radioaficionats d’Osona.

Ràdio Club Osona, EA3RKO és una associació de radioaficionats fundada el 22 de juliol de 1989 per EA3FHP, diversos radioaficionats amb llicència i també per CB-istes.

Més endavant, el 29 de novembre de 1997, EB3GKE, EA3FHP i Ramon Tirado Tirado funden l’associació Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO.

Finalment, el 26 de juliol de 2011 es constitueix l’associació Ràdio Club Vic, 1C3VIC fundada per EA3FHP i dos radioaficionats aspirants a obtenir la llicència.

Ràdio Club Osona, EA3RKO
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1a del Registre de Barcelona, amb el número 11.271
NIF: G59520585
EA3RKO@protonmail.com

*****

Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1a del Registre de Barcelona, amb el número 20.328
Reconeguda per la Direcció General de Telecomunicacions i inscrita amb el número 185
NIF: G61655098
EA3URO@protonmail.com

*****

Ràdio Club Vic, 1C3VIC
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1a del Registre de Barcelona, amb el número (en tràmit)
1C3VIC@protonmail.com

Nonsense, contempt and violation of rights of “Radio ID Inc”

RadioID.net is a website that manages the granting of numbers called “ID” to access the global network of DMR and DMR+ (Digital Mobile Radio), as according to them, can not be accessed only with the call sign of radio amateur (issued by the public administration of each country after passing an exam) and it is essential to obtain this numbering which is granted by the administrators of this private website, managed by some radio amateurs (who hide in anonymity) and which are obviously no authority or public administration of the country in question. Therefore, these “authorizations” in the form of a number have no legal validity.

In addition, this platform violates the rights of all catalan radio amateurs, as it explicitly prohibits the inclusion of the official flag of Catalonia and the name of Catalonia in the personal data of users, ie personal data, which are not of the their property, they decide them themselves and force to put “Spain” and also the “province” without any option to be able to include the county that is the genuinely catalan territorial division.

In this sense, an administrator sent us a message despising the whole nation of Catalonia, literally saying that “Catalonia has never existed”:

The owner of RadioID knows this subject and we, as a team, speak in the same way, your country cannot be Catalonia because it has never existed in history, what is certain is that today Catalonia does not exist, it is a region located in Spain and your repeated attempts to show it are unsuitable for other users.

The nonsense doesn’t end there. On the RadioID.net website there is a search engine where you can consult the callsigns and “ID” numbers of radio amateurs who are registered in the system, but recently they have modified the search engine and now the callsigns of all radio amateurs appear of the world, both those who are discharged and those who are not, including also deceased radio amateurs.

This violates Organic Law 15/1999 on the protection of personal data (LOPD) and also the European law, Regulation (EU) 2016/679. Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC.

That’s why on their website there is no information about the owners and administrators, no postal address, no email and at the time they moved their headquarters out of Europe to an unknown country.

Please note that the amateur radio license (issued by the public administration of each state after passing an examination and paying a fee) is the only valid document to be issued to authorized amateur radio bands.

We do not understand why catalan radio amateurs are not concerned about this violation of rights and contempt and do not complain to RadioID Inc, on the contrary, they continue to send the copy of the amateur radio license to strangers to register an unnecessary and stupid DIGITAL ID.

Activitat en mode digital JT9

Bon dia DIGITAL. Mode JT9.

Good DIGITAL morning. L’horari de l’activitat comença el dissabte 2 de juliol de 2022 a les 03:00 UTC i s’acaba les 11:00 UTC del mateix dissabte. Bandes d’HF de 10 a 40 metres. Good DIGITAL morning no és un concurs, no cal intercanviar números de concurs ni configurar el programa.

El calendari d’aquesta activitat especifica els diversos modes digitals que s’hauran de treballar cada dissabte, JT65, OLIVIA, MFSK, T10, HELL, JT9, ROS entre molts d’altres. Recomanem fer QSOs breus amb l’intercanvi d’informació mínim següent: RSQ, nom i locator.

Cada dissabte al matí no hi ha res millor que participar en el Good DIGITAL morning.

Despropòsits i vulneració de drets de “Radio ID Inc”

RadioID.net és un web que gestiona l’atorgament de números anomenats “ID” per a poder accedir a la xarxa mundial de DMR i DMR+ (Digital Mobile Radio), ja que segons ells, no es pot accedir només amb l’indicatiu de radioaficionat (expedit per l’administració pública de cada país després de superar un examen) i es fa imprescindible obtenir aquesta numeració que és atorgada pels administradors d’aquest web privat, gestionat pels alguns radioaficionats (que s’amaguen en l’anonimat) i que, òbviament, no són cap autoritat ni cap administració pública del país en qüestió. Per tant, aquestes “autoritzacions” en forma de número no tenen cap validesa legal.

A més a més, aquesta plataforma vulnera els drets de tots radioaficionats catalans, ja que prohibeix explícitament incloure la senyera oficial de Catalunya i el nom de Catalunya a les dades personals dels usuaris, és a dir, les dades personals, que no són de la seva propietat, les decideixen ells mateixos i obliguen a posar “Spain” i també la “província” sense cap opció per poder incloure la comarca que és la divisió territorial genuïnament catalana.

En aquest sentit, un administrador ens va enviar un missatge menyspreant tota la nació de Catalunya dient literalment que “Catalunya no ha existit mai”:
El propietari de RadioID coneix aquest tema i nosaltres, com a equip, parlem de la mateixa manera, el vostre país no pot ser Catalunya perquè no ha existit mai a la història, el que és cert és que avui Catalunya no existeix, és una comarca situada a Espanya i els vostres repetits intents de mostrar-ho són inadequats per a la resta d’usuaris.

Els despropòsits no s’acaben aquí. En el web de RadioID.net hi ha un cercador on es poden consultar els indicatius i els números “ID” dels radioaficionats que estan donats d’alta al sistema, però últimament han modificat el cercador i ara hi apareixen els indicatius de tots els radioaficionats del món, tant els que estan donats d’alta com els que no ho estan, incloent-hi també radioaficionats difunts.

Això vulnera la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i també la llei europea, Regulation (EU) 2016/679. Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

Aquest és el motiu que, en el seu web, no hi ha cap informació sobre els propietaris i administradors, cap adreça postal, cap correu electrònic i en el seu moment van traslladar la seu fora d’Europa a un país desconegut.

Recordem que, la llicència de radioaficionat (expedida per l’administració pública de cada estat després de superar un examen i pagar una taxa), és l’únic document vàlid per emetre a les bandes autoritzades de radioaficionat.

No entenem per què els radioaficionats catalans no estan preocupats per aquesta vulneració de drets i menyspreu i no fan cap queixa a RadioID Inc, sinó al contrari, continuen enviant la còpia de llicència de radioaficionat a uns desconeguts per donar d’alta una innecessària DIGITAL ID.

Te’n recordes? EA3CH/P (Savassona)

Te’n recordes? Avui fa deu anys, 2012-2022.

Indicatiu: EA3CH/P
Data: Diumenge 24 de juny de 2012
Vèrtex Geodèsic de Savassona, Tavèrnoles (Osona)
Referències: VGB-178 / DMC-08275
Operadors: EA3CH i EA3FHP
Hem rebut la visita d’EA3OM (Joan) al qual li agraïm molt que ens hagi deixat el generador de corrent elèctric.
S’ha fet un total de 331 QSO a 40 m. en dues hores i quaranta-cinc minuts.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.

Instruccions per a la sol·licitud del carnet català de radioaficionat

Instruccions per a la sol·licitud d’expedició o renovació del carnet català de radioaficionat.

Primer. Descarregueu-vos el formulari.

Segon. Emplenar el formulari

 • Cal emplenar el formulari seguint les indicacions que conté.
 • Si s’han d’adjuntar documents, annexeu-los emplenats en aquest pas.
 • Si per algun motiu us atureu, podeu desar el formulari a l’ordinador i acabar d’emplenar-lo més tard.

Tercer. Validar, signar i desar

 • El formulari només es valida si heu emplenat correctament totes les dades obligatòries i heu annexat els documents obligatoris.
 • Si l’heu de modificar un cop validat, desbloquegeu-lo amb el botó “Desbloquejar”.
 • Alguns formularis requereixen la signatura digital al propi document. Per signar-los cliqueu sobre l’espai de la signatura i seleccioneu el certificat digital que correspongui. Deseu a l’ordinador el formulari emplenat i validat.

Quart. Enviar a tramitar i rebre confirmació de recepció.

 • Cerqueu el formulari validat que heu desat al vostre ordinador i pujeu-lo.

Cinquè. Confirmació de tramitació efectuada.

Quan el formulari estigui registrat, es mostrarà la pàgina de l’acusament de rebuda amb les dades del tràmit i el document d’acusament de rebuda que heu d’imprimir o desar.

És important imprimir o desar l’acusament de rebuda ja que conté:

 • Registre d’entrada: data en què s’ha iniciat el procediment administratiu.
 • Identificador del tràmit: permet fer el seguiment de canvis de l’estat de la tramitació, aportar documentació pendent i fer pagaments.
 • Taxes: en alguns casos, amb l’acusament de rebuda, s’emet una carta de pagament necessària per abonar les taxes.

A la pàgina de l’acusament de rebuda podeu trobar també informació sobre documentació que calgui adjuntar per completar l’expedient i un enllaç per fer el pagament en línia, pels casos en què apliqui. | Font: Generalitat de Catalunya

El carnet és de plàstic dur de PVC similar a una targeta de crèdit i la fotografia és digital. Aquest carnet l’han de tenir tots els radioaficionats de Catalunya.

Ràdio Club Vic

Els fins de l’associació Ràdio Club Vic són:

 • Promoure i impulsar l’afició a la ràdio, el que s’anomena legalment Servei de Radioaficionats i definit com un servei de radiocomunicació que té com a objectiu la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics, efectuats per radioaficionats, és a dir, per persones autoritzades d’acord amb la llei, que s’interessen per la radiotècnica amb caràcter exclusivament personal i sense ànim de lucre.
 • Protegir l’autèntica essència de l’afició a la ràdio que consisteix a comunicar-se, emetre i rebre exclusivament mitjançant les ones radioelèctriques o hertzianes sense fils, amb equips transmissors i antenes, però mai amb una interconnexió amb xarxes de cable totalment contràries a l’esperit de la ràdio, com ara internet, o altres xarxes de cable existents o encara per inventar.
 • Difondre l’afició a la ràdio entre tots els àmbits de la societat dedicant especial atenció als més joves.
 • Impulsar i normalitzar l’ús de la llengua catalana entre els radioaficionats en tots els àmbits de l’afició.
 • Conscienciar i convèncer al col·lectiu de radioaficionats sobre la necessitat que Catalunya sigui reconeguda com a entitat/país del diploma DXCC.
 • Complir i fer complir als seus socis el Reglament de Radiocomunicacions Internacional en general, i en particular el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. (ORDRE IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013)

Per aconseguir aquests objectius, l’associació executa les activitats següents:

 • Participar en concursos de radioaficionat d’àmbit nacional, estatal i internacional en totes modalitats i bandes de freqüència analògiques i digitals.
 • Organitzar i participar en activitats de radioaficionat, el que s’anomena activacions, de llocs de la geografia catalana i internacional catalogats i referenciats com a vèrtexs geodèsics, monuments i vestigis, castells, ermites, espais naturals, municipis, comarques, entitats/països DXCC i altres referències que puguin crear-se en el futur.
 • Impartir els cursos adequats per a l’obtenció del diploma d’operador d’estació d’aficionat.
 • Sol·licitar al DX Century Club (DXCC) que Catalunya sigui reconeguda com una entitat/país del diploma DXCC.
 • El català és la llengua vehicular del Ràdio Club Vic i, per tant, s’utilitza en totes les comunicacions de ràdio analògica i digital, documents escrits i electrònics en tots els formats i s’incentiva el seu ús entre els radioaficionats. A conseqüència d’això, les targetes postals (QSL) sempre seran escrites com a mínim en català.

EA3RCO, Ràdio Club BBØ

EA3RCO, Ràdio Club BBØ.

L’associació de radioaficionats Ràdio Club BBØ es va fundar a principis de l’any 1979, ara fa quaranta-dos anys. Va ser registrada el 30 de març de 1980. Els seus estatuts van ser aprovats en aquella època, pel Govern Civil de Barcelona. Era l’època en què pràcticament la totalitat de radioaficionats emetien a la banda de 27 MHz que encara no estava legalitzada. A Osona es podien comptar per centenars o potser per milers els radioaficionats d’aquesta popular banda que, finalment, es va legalitzar del dia 1 d’agost de 1983 amb només 40 canals i FM. Eren molt pocs els que, en aquells moments, eren titulars d’una llicència de radioaficionat.

El Ràdio Club BBØ, titular de l’indicatiu EA3RCO, tenia la seu social al carrer Doctor Candi Bayés, 50 de Vic, però les reunions i assemblees els feien al Casino de Vic, al Carrer Verdaguer, els dimarts i dijous i els socis hi anaven a recollir les targetes QSL que arribaven a l’Apartat de Correus 185 de Vic.

Ràdio Club BBØ va promoure que els usuaris osonencs de la banda de 27 MHz es presentessin als exàmens per a obtenir la llicència, impartint cursos i aportant temari i documentació per a l’examen. En principi molts CB-istes tramitaven la Targeta d’Escolta (suprimida per llei l’any 1982) per tenir cobertura legal. La junta directiva de l’associació va aconseguir que els examinadors vinguessin a Vic a realitzar les proves d’aptitud l’any 1981. Molts aspirants van aprovar l’examen i el nombre de llicències EA3, EB3 i EC3 a Osona es va incrementar molt, mantenint aquest ritme fins a la meitat dels anys noranta.

El Ràdio Club BBØ va publicar una revista d’informació sobre l’associació i temes tècnics de ràdio escrits pels mateixos socis.

El Ràdio Club BBØ va  arribar a tenir centenars de socis, però l’activitat va anar disminuint i a finals dels anys noranta ja no pagaven cap quota, tot i que l’associació no ha estat mai dissolta i encara consta inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 • Ràdio Club BBØ
 • Indicatiu: EA3RCO
 • Tipus: Associació
 • Número d’inscripció al registre: 4579
 • Data d’inscripció al registre: 30/03/1980
 • CIF: No consta
 • Adreça: carrer Doctor Candi Bayes, 50
 • Població: Vic
 • Codi Postal: 08500
 • Comarca: Osona
 • Classificació general: Cultura
 • Classificació específica: Radioaficionats