Llibre d’examen del radioaficionat en català

La Generalitat publica el “Llibre d’examen del radioaficionat”

És la primera edició en català del llibre després que la Generalitat de Catalunya hagi assumit les competències sobre la radioafició.

Foto Llibre Radioaficionats

El ‘Llibre d’examen del radioaficionat’ és un més dels avenços assolits en el desplegament del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, en virtut del qual la Generalitat, a través del traspàs de competències i la signatura de convenis de col·laboració en matèria de comunicacions electròniques, assumeix la gestió de la radioafició catalana.

Com a resultat d’aquesta assumpció de competències, la Generalitat va signar l’any 2009 un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITyC), relatiu a l’ús del domini públic radioelèctric per part d’aficionats, en el qual s’establia que les proves d’examen per a l’obtenció del diploma d’operador d’estació d’aficionat a Catalunya les duria a terme l’administració catalana.

El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, va organitzar per primera vegada l’any 2009 les proves per obtenir el títol d’operador radioaficionat. L’any passat es van fer dues convocatòries i i enguany ja s’en han fet dues més.

Examen en català, castellà i aranès
L’examen es presenta en català, castellà i amb opció de fer-lo en aranès. Consta de dues proves: una primera amb trenta preguntes sobre coneixements d’electricitat i radioelectricitat per operar una estació d’aficionat, i una segona, amb trenta preguntes més, sobre la normativa reglamentària referent a les estacions d’aficionat. Per superar l’examen i, per tant, obtenir el títol, l’aspirant ha de respondre correctament mínim quinze preguntes de cadascuna de les dues proves.

Llibre d’examen del radioaficionat
La publicació en català del ‘Llibre d’examen del radioaficionat’ té com a objectiu principal ajudar a la preparació per a superar l’examen, però també vol ser útil com a introducció a d’altres publicacions relacionades amb la radioafició.

La Generalitat distribuirà el llibre entre associacions de radioaficionats, centres educatius relacionats amb l’electrònica, biblioteques i organismes relacionats amb les TIC.