Let catalans vote

 

A majority of Catalans have repeatedly expressed in different ways the wish to exercise their democratic right to vote on their political future.

This strong demand to vote is the result of longstanding dissension between the governments of Catalonia and Spain over the degree of cultural, political, and financial autonomy that Catalans should enjoy, despite several attempts to reach an acceptable solution.

As the precedents in Quebec and Scotland show, the best way to solve legitimate internal disputes is to employ the tools of democracy.

To prevent the Catalans from voting seems to contradict the principles that inspire democratic societies.

Accordingly, we call on the Spanish government and institutions and their Catalan counterparts to work together to allow the citizens of Catalonia to vote on their political future and then negotiate in good faith based on the result.

**********

Some questions to the IARU and the ARRL: When will join the national associations of Catalonia? When will recognize Catalonia as a DXCC entity?

**********

Deixin votar als catalans

Una gran majoria de catalans han expressat repetidament i de diverses maneres el desig d’exercir el dret democràtic a votar sobre el seu futur polític.

Aquesta exigència ferma de votar és el resultat d’una llarga sèrie de desavinences entre els governs de Catalunya i d’Espanya sobre el grau d’autonomia cultural, política i financera de què haurien de gaudir els catalans, malgrat els diversos intents que hi ha hagut d’arribar a una solució acceptable.

Tal com mostren els precedents quebequès i escocès, la millor forma de resoldre les disputes internes legítimes és emprar les eines de la democràcia.

Evitar que els catalans votin contradiu els principis que inspiren les societats democràtiques.

Així doncs, fem una crida al govern espanyol i a les seves institucions, així com als seus homònims catalans, a treballar conjuntament perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar el seu futur polític i que es negociï de bona fe d’acord amb el resultat.