Joseph Taylor i el seu equip crea el nou mode digital FT4

Introducció: FT4 és un mode digital experimental dissenyat específicament per a concursos de radioaficionat. Igual que l’FT8, utilitza emissions de longitud fixa, missatges estructurats amb formats optimitzats per a comunicats molt curts i una profunda correcció d’errors. Les seqüències d’emissió i recepció duren 6 segons, per la qual cosa l’FT4 és 2,5 vegades més ràpid que l’FT8 i aproximadament és de la mateixa velocitat que l’RTTY. L’FT4 pot treballar amb senyals 10 dB més febles que els necessaris per a l’RTTY, ja que utilitza molta menys amplada de banda.

Paràmetres bàsics: el format dels missatges d’FT4 és el mateix que el de l’FT8 i està codificat amb el mateix codi de control de paritat de baixa densitat (174,91). Les transmissions duren 4,48 segons en comptes dels 12,64 segons que utilitza l’FT8. La modulació utilitza una codificació de desplaçament de freqüència de 4 tons de 23,4 bauds, amb els tons separats per la velocitat en bauds. L’amplada de banda ocupada (que conté el 99% de la informació transmesa) és de 90 Hz. La sensibilitat, per a una probabilitat de descodificació del 50%, és de -16,4 dB mesurada amb l’amplada de banda estàndard de 2.500 Hz. La descodificació “a priori” (AP) pot augmentar la sensibilitat a -18 dB o més.

Molt aviat estarà disponible la versió del programari WSJT-X que inclourà aquest nou mode.

Font: Joe Taylor (K1JT), Steve Franke (K9AN) i Bill Somerville (G4WJS)