Encara no has demanat el carnet català de radioaficionat?

Els radioaficionats són persones que gaudeixen del seu temps lliure estudiant les ones electromagnètiques, tant des del vessant pràctic com del teòric. Segons la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), el servei d’aficionats és un «servei de radiocomunicació que té per objecte la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics efectuats per aficionats, és a dir, per persones degudament autoritzades que s’interessen per la radiotècnia amb caràcter exclusivament personal i sense finalitat lucrativa».

La Generalitat de Catalunya impulsa diverses accions de promoció de l’activitat dels radioaficionats, així com la col·laboració amb el col·lectiu i les seves associacions. El desenvolupament d’un protocol d’actuació per a la col·laboració en casos d’emergència amb radioaficionats i l’emissió de carnets d’acreditació emesos en català i anglès, per donar compliment al Reglament que regula aquesta activitat, en són alguns exemples.

Les persones que volen ser radioaficionats i practicar aquesta afició han de disposar d’una autorització administrativa per a realitzar-la. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions emet un carnet acreditatiu redactat en castellà i anglès. Atès que el reglament regulador d’aquesta activitat estableix que, en aquelles CCAA on hi hagi altres llengües oficials, s’emetrà en aquestes. Per tant, la DGCE emet un carnet acreditatiu de l’autorització administrativa en català i anglès a aquells radioaficionats que ho sol·licitin.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Interior i de Presidència, han signat un conveni de col·laboració amb una plataforma d’associacions de radioaficionats catalanes, per tal de posar a disposició de l’Administració aquells radioaficionats i equips que voluntàriament vulguin col·laborar davant de casos d’emergència i catàstrofes. Igualment, a aquells que s’inscriuen en  el cens de voluntaris per a col·laborar en casos d’emergència, se’ls lliura un carnet acreditatiu.

Aquest tràmit es pot fer per internet amb certificat digital o IdCat Mòbil. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

Generalitat de Catalunya
Secretaria de Polítiques Digitals
carrer Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 43 00
radioaficionats@gencat.cat

El carnet és de plàstic dur similar a una targeta de crèdit i la fotografia és digital. Aquest carnet l’han de tenir tots els radioaficionats de Catalunya substituint l’autorització atorgada per l’Estat.