Llei sobre el dret d’instal·lar les antenes de radioaficionat

LLEI 19/1983, de 16 de novembre, sobre regulació del dret a instal·lar a l’exterior dels immobles les antenes de les estacions radioelèctriques d’aficionat. («BOE» 283, de 26-11-1983.)

Article primer. Els que estan legitimats per usar la totalitat o part d’un immoble i hagin obtingut l’autorització reglamentària del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions per al muntatge d’una estació radioelèctrica d’aficionat, poden instal·lar, pel seu compte, a l’exterior dels edificis que usin, antenes per a la transmissió i recepció d’emissions.

Article segon. Els danys i perjudicis que s’originin amb motiu de la instal·lació, conservació i desmuntatge de les antenes i altres elements annexos a aquestes són a càrrec dels titulars de les llicències d’estacions radioelèctriques d’aficionat, així com les reparacions i indemnitzacions que pertoquin.
La responsabilitat anterior es garanteix mitjançant el contracte d’assegurança corresponent establert amb una entitat del ram, la pòlissa de la qual ha de cobrir, en la quantia suficient i en els termes adequats, les contingències que es puguin suscitar.
Els drets que l’article 545, paràgraf 2, del Codi civil reconeix al propietari del predi servent els exerceix si s’escau la comunitat de propietaris; n’hi ha prou que la decisió s’adopti per majoria simple.

Article tercer. La instal·lació d’antenes i dels seus elements annexos, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, no és un obstacle perquè es puguin executar ulteriorment obres necessàries a l’immoble, encara que per a la realització d’aquestes s’hagi de procedir, temporalment, a desmuntar parcialment o totalment les instal·lacions, sense que per això el seu titular tingui dret a cap mena d’indemnització. La instal·lació ha de quedar finalment en condicions similars a les anteriors.

Article quart. La cancel·lació de la llicència d’estació, de l’autorització de muntatge o la falta de vigència del contracte d’assegurança a què es refereix l’article 2n d’aquesta Llei implica la pèrdua del dret que aquesta reconeix.

Disposició addicional. Reglamentàriament, s’han de determinar les condicions per a la instal·lació de les antenes, i s’ha d’assegurar la idoneïtat de l’emplaçament de les instal·lacions de l’estació, així com les seves condicions de seguretat i garantir que aquesta no ocasioni perjudicis als elements privatius i comuns o a l’ús d’aquests pels propietaris o titulars de drets sobre l’immoble. De la mateixa manera s’han d’establir els requisits administratius, les prescripcions tècniques i totes les especificacions que siguin necessàries, i en tot cas ha de quedar garantit el dret dels tercers usuaris de l’espai radioelèctric.