Asociación Radiotelegráfica de Barcelona, Radio Club Cataluña i Agrupació Catalana de Radioemissors

L’any 1922 es constitueix la “Asociación Radiotelegráfica de Barcelona”, la primera associació dedicada a la ràdio. Entre els que ho van fer possible hi havia José María Guillen de Garcia, Rossend Sagrera (EAR-60 i EA3AK) i Enric Calvet, entre d’altres. Es dedicaven a organitzar cursos d’electricitat i telegrafia, imprescindible en aquella època. Aquesta associació només va durar un any.

El “Radio Club Cataluña (RCC)” es va fundar l’any 1923 després d’haver-se dissolt la “Asociación Radiotelegráfica de Barcelona”. El professor de física Josep Balta Elias (EAR-54) va començar l’activitat del “Radio Club Cataluña” juntament amb Enric Calvet, Francesc Espinosa i Alfons Estublier (EAR-31) entre d’altres. A la Revista EAR s’hi publicaven algunes notícies i activitats del “Radio Club Cataluña” (EAR-25), cursos d’electricitat, muntatge de circuits, cursos de telegrafia i informació per als nous radioaficionats experimentadors. La revista oficial de l’associació era el “Boletín Radio Club Cataluña”. L’any 1925 es canvia la junta directiva i Alfonso Estublier (EAR-31) és nomenat president.

L’Agrupació Catalana de Radioemissors (ACRE) data de l’any 1925 aproximadament. Hi ha molt poca documentació d’aquesta associació.

Les associacions de radioaficionats més antigues són catalanes. Catalunya va ser la pionera, tant pel que fa als radioaficionats, com a les emissores de ràdio professionals.

Agrupació Catalana de Radioemissors (ACRE)

Ja és possible emetre en mode FT8 de forma 100% automàtica

El radioaficionat polonès SQ9FVE ha modificat el programa original WSJT-X i ha publicat la versió WSJT-X v2.0.1 by K1JT (SQ9FVE Full-Auto mod v0.3), de forma que avui ja és possible emetre en mode FT8 de forma 100% automàtica. Amb aquesta nova versió, podem deixar l’equip connectat a casa sense necessitat de la intervenció de l’operador, anirà realitzant QSO’s i els desarà automàticament.

És una bona opció, ja que podem fer altres activitats o tasques mentre el nostre equip, antena i ordinador va fent QSO’s amb països de tots el món.

Es podria comparar, per exemple, amb les emissores d’FM professionals que emeten una radiofórmula automàtica gestionada per un ordinador, sense locutors o personal de l’emissora.

Aquestes són les funcions noves:

 • Auto CQ | Amb aquesta funció habilitada, el WSJT-X farà crida CQ fins a obtenir una resposta, desarà automàticament el comunicat realitzat i tornarà a cridar CQ.
 • Auto Call | Amb aquesta funció habilitada, el WSJT-X respondrà automàticament l’última estació descodificada que cridava CQ i desarà automàticament el comunicat realitzat. Tot seguit, tornarà a respondre a una nova estació que faci CQ.

En aquests modes automàtics, cal mantenir el temporitzador a un nivell baix (6 minuts), per assegurar-vos que no continueu cridant o responent la mateixa estació durant molta estona en cas que no respongui.

Nova aplicació per a radioaficionats: Peanut

Peanut és una aplicació per a dispositius Android i Windows, creada pel radioaficionat holandès PA7LIM (David) i dissenyada per a tots els radioaficionats amb llicència. És molt diferent d’altres APP, ja que connecta amb les principals xarxes de DSTAR, DMR, i C4FM.

 • És gratuïta.
 • Conté de 78 sales.
 • Permet la comunicació entre el telèfon mòbil i l’emissora digital.
 • Configuració molt senzilla i fàcil.
 • Permet utilitzar diversos dispositius simultàniament amb el mateix indicatiu i contrasenya.

És imprescindible sol·licitar una contrasenya al seu autor PA7LIM a través del seu web.

Un radioaficionat de l’illa d’Aruba connectat amb el Peanut

Carregador de bateries

El carregador Ultimate Speed és apte per a carregar les bateries de cotxe i moto de 6 V. i 12 V. i capacitat d’1,2 a 120 Ah. Està protegit contra inversió de la polaritat, curtcircuit i sobrecàrrega.

 • 4 programes per a una adaptació òptima al model de bateria.
 • Pantalla LCD per a programa de càrrega, valor de la tensió i estat de la càrrega.
 • Càrrega per impulsos per a regenerar les bateries descarregades. (Amb una tensió existent de > 7,5 V.)
 • Mode de càrrega d’hivern per a temperatures exteriors baixes. (Per a bateries de 12 V.)
 • Control intel·ligent per microprocessador, amb programa de diagnosi i procés de càrrega completament automàtic.

És indispensable per als radioaficionats que realitzen activitats a la muntanya i necessiten carregar la bateria. El seu preu al Lidl és de 17,99 €

Vols fer-te radioaficionat? Tràmits per a sol·licitar examen de radioaficionat

Tràmits per a sol·licitar examen i l’autorització de radioaficionat. És necessari tenir d’un Certificat Digital o DNI electrònic per a realitzar les gestions en línia.
Descàrrega del Llibre per a l’Examen de Radioaficionat.

1. Accedeixes al web oficial del Ministerio on hi trobaràs tota la informació.

2. Emplenes el document de pagament de taxes model 790 per import de 23,44 €.

3. Emplenes el document de sol·licitud on has de demanar dia i hora per a l’examen.

4. Fas l’examen amb ordinador. Dura 90 minuts i has de respondre correctament almenys el 50% de les preguntes.

5. Si has aprovat, t’enviaran el Certificat Harmonitzat d’Examen de Radioaficionat (HAREC). Si has suspès, has de tornar a començar tot el procés. Normalment ho sabràs al moment de finalitzar la prova.

6. Un cop rebut el Certificat HAREC pots sol·licitar l’indicatiu previ pagament de la taxa de 113,23 € amb l’imprès model 790.

7. En poc temps rebràs l’autorització amb l’indicatiu de radioaficionat.

Catalonia should be included in the DXCC countries list

The main purpose of amateur radio is, among others, to contact every country in the world through the radio, establishing a competition among all, get diplomas, trophies and included in a global ranking of worked countries. When we talk about countries, we do not mean the list of the 193 states members of United Nations, is a list created by radio amateur matches and no official statements. These “radio-countries” are called DXCC entities.

The DXCC entities are part of a list drawn up by the DX Century Club and belongs to the American Radio Relay League (ARRL). The ARRL is the national association for amateur radio in the United States and is the one who drafted the specifications of this diploma. In the present case, the ARRL decided at the time, in 1945, to create a broader list of countries to make the competition more attractive and interesting. It is for this reason that radio amateurs are governed by a list of 340 countries (DXCC entities) and not the 193 official states.

The criteria for admitting a country in the DXCC list are geographical but also political and ideological, although many amateurs always say that this group does not enter into political issues, arguing that it is not legal, which is totally false. In general, the islands are always different countries but belonging to the same state. An example: Balearic Islands, Ceuta and Melilla and Canary Islands are three different countries but all belong to Spain. Scotland, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey are six different countries but all belong to the United Kingdom.

Therefore, if Scotland is a DXCC entity, why not Catalonia? Seeing the example of Scotland, Catalonia has the perfect conditions, according to the rules of the ARRL, to become a DXCC entity today. We must continue demanding to the ARRL, including Catalonia in the DXCC countries list. The American Radio Relay League must recognize Catalonia as a DXCC entity very soon. Catalonia is a nation of Europe with more of one thousand years of history.

Catalunya té dret a ser admesa a la llista de països del DX Century Club

Per als lectors que no són radioaficionats, expliquem en què consisteix la nostra petició a l’associació de radioaficionats americana responsable del diploma de països DXCC, l’American Radio Relay League (ARRL), pe tal que reconegui Catalunya com a país, el que s’anomena en l’àmbit dels radioaficionats “entitat DXCC”.

Què és una entitat del DX Century Club, DXCC?

L’objectiu principal dels radioaficionats és, entre d’altres, contactar amb tots els països del món mitjançant la ràdio, establir una competició entre tots, obtenir diplomes, trofeus i figurar en un rànquing mundial dels països contactats. Quan parlem de països, no ens referim a la llista dels 193 estats membres de l’ONU, sinó a una llista creada pels radioaficionats i que no coincideix amb els estats oficials. Aquests “ràdio-països” es denominen “entitats DXCC”.

Aquestes entitats formen part d’una llista elaborada pel DX Century Club i que pertany a l’American Radio Relay League (ARRL). L’ARRL és l’associació de radioaficionats dels Estats Units i és qui ha redactat les bases d’aquest diploma. És evident que, qualsevol associació de qualsevol tipus, pot crear les bases d’un concurs, premi, diploma, etc. i per tant, la gestió i els criteris per crear unes normes són exclusivament de l’associació que les ha redactat.

En el cas que ens ocupa, l’ARRL va decidir en el seu moment, l’any 1945, crear una llista de països més àmplia per fer la competició més atractiva i interessant. És per aquest motiu que els radioaficionats, es regeixen per una llista de 349 països i no els 193 estats oficials.

Els criteris de l’ARRL per admetre un país a la llista del DXCC són geogràfics, però també polítics i ideològics, malgrat que molts radioaficionats sempre afirmen que aquest col·lectiu no entra mai en qüestions polítiques argumentant que no és legal, cosa que és totalment falsa.

En general, les illes són països diferenciats encara que pertanyin al mateix estat. Aquí en tenim alguns exemples: les illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla són tres països diferents però tots pertanyen a l’estat espanyol. Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey es comptabilitzen com a sis països diferents encara que tots pertanyen al Regne Unit.

Per tant, si Escòcia és una “entitat DXCC”, també ho pot ser Catalunya. Quan Catalunya sigui un estat independent, automàticament esdevindrà una nova entitat i se li assignaran nous prefixos. Però, veient l’exemple d’Escòcia, Catalunya reuneix les condicions perfectes, segons les bases de l’ARRL, per a ser inclosa a la llista d’entitats o països amb els prefixos actuals, (EA3, EB3, EC3), assignats per la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU). | Signa la petició.

Carnet català de radioaficionat

Per tal de poder disposar d’una identificació en català de l’autorització d’ús de l’espectre radioelèctric per radioaficionats, el Departament de la Presidència, Direcció General de Comunicacions Electròniques de la Generalitat de Catalunya emet un carnet que informa sobre l’autorització atorgada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ha d’anar acompanyat amb el DNI/NIF/NIE del titular. El carnet és de plàstic dur similar a una targeta de crèdit i la fotografia és digital.

Per a sol·licitar el carnet cal aportar:

No esperis més, demana’l aquí ara mateix:
Direcció General de Comunicacions Electròniques
Carrer de Salvador Espriu, 45 – 51
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tel. 93  557 43 00
radioaficionats@gencat .cat