Formats correctes de l’indicatiu de radioaficionat

Formats correctes de l’indicatiu segons els reglament d’estacions d’aficionat. Exemples:

EA3ZZZ/P Estació portable en el seu propi districte
EA3ZZZ/M Estació mòbil en el seu propi districte
EA3ZZZ/5 Estació del districte 3 emetent des del districte 5
PA/EA3ZZZ Estació de Catalunya emetent des d’Holanda
CT/EA3ZZZ Estació de Catalunya emetent des de Portugal

Formats incorrectes que veiem molt sovint al “cluster”, porten a confusió i no són legals. Exemples:

EA3ZZZ/3 Incorrecte. Si emet des del districte propi ha de dir EA3ZZZ/P
EA3ZZZ/P5 Incorrecte. Això significaria que emet des de Corea del Nord en lloc del districte 5.
EA3ZZZ/EA5 Incorrecte. Ha de ser EA3ZZZ/5
EA5/EA3ZZZ Incorrecte. El número 5 del districte ha d’anar al darrere, EA3ZZZ/5
PA/EA3ZZZ/P Incorrecte. Sobra la /P ja que el prefix PA/ ja indica que és portable a Holanda.
EA6/EA3ZZZ Incorrecte. Diferent DXCC però és el mateix Estat, per tant ha de ser EA3ZZZ/6

Alguns formats no reglamentaris publicats al “cluster”

També cal dir que les estacions de baixa potència que s’identifiquen com, per exemple, EA3ZZZ/QRP, ho fan de forma no reglamentària. L’estació QRP no està contemplada pel Reglament, no existeix, i per tant les lletres QRP mai no poden formar part de l’indicatiu.

ORDRE ITC/1791/2006, de 5 de juny, per la qual s’aprova el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. («BOE» 137, de 9-6-2006)