Clúster de radioaficionats: NKCCluster

Aplicació NKCCluster d’Android.

NKCCluster és una aplicació per a connectar amb els clústers de radioaficionat. És compatible amb DXSpider, ARCluster, DXNet, CC-Cluster i nodes CLX. És molt fàcil de configurar i d’utilitzar.

Permet rebre i enviar anuncis a la xarxa amb molta facilitat i rapidesa i disposa de nombrosos filtres configurables i d’altres que pot crear el mateix usuari amb moltes combinacions, per bandes, (inclou la banda de 27 MHz) per països DXCC, per continents, per modes, per zones ITU, per zones CQ, etc.

L’autor de l’aplicació és el radioaficionat M0NKC, Kristijan Conkas. És de franc.

NKCCluster is a perfect radio amateur DX cluster companion for when you’re “up and about”. With its small memory footprint, simple to navigate user interface, support for all popular DX cluster server software, quick and painless filtering, NKCCluster wont quit work you.

NKCCluster is compatible with DXSpider, AR-Cluster, DxNet, CC Cluster, and CLX nodes. It supports connecting to a user-defined DX cluster node, filtering DX spots per bands of interest, convenient lookup of stations, details on the web, azimuth/bearing calculation, sending new DX spots to a selected cluster node and receiving cluster announcements.