Drets lingüístics dels consumidors i usuaris

Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya.

  • Capítol III. Drets i deures lingüístics.
  • Article 34. Drets lingüístics dels consumidors i usuaris.

Tothom té dret a ser atès oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuaris o consumidors de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.